هلدینگ شهر املاک با مشارکت آژانس خدمات کسب و کار صادق منش به منظور توسعه ارزش ها و منافع پلتفرم های خود در سطح کشور و برای سهیم کردن اشخاص ممتاز در منافع فزاینده خدمات تخصصی املاک اقدام به جذب و گسترش شبکه همکاران و نمایندگان خود می نماید.این سند به همین منظور و برای شفاف سازی شرایط همکاری تدوین شده است.جزییات دیگر در سایر سندها و فراخور نیاز ارائه می شود.

فرم تقاضای اخذ امتیاز نمایندگی از هلدینگ شهر املاک


وضعیت تحصیلی


دوره های آموزشی گذرانده

سوابق کاری و تجربه کاری